Title-Name-Surname Paper Title University Session
Mehmet Candan Hakîm et-Tirmizî’nin el-Furûḳ ve menʿu’t-terâdüf Adlı Eserinde Eşanlamlılık Olgusu Genel
Hatice Toksöz Hakîm et-Tirmizî’nin Düşüncesinde Sevgi (el-Mehabbe) Genel
Hicret Karaduman Bölgeler Arası Etkileşimin Tasavvufî Düşüncenin İnşasındaki Rolü: Hakîm et-Tirmizî ve Nişaburlu Sûfîler Genel
Dilek Öz Hakîm Tirmîzî’nin Beyânü’l-Fark İsimli Eserinde İdrak Araçlarının Derecelendirilmesi Genel
Abdullah Taha Orhan Sülemî’nin Hakîm Tirmizî’si: Hayal mi, Gerçek mi? Genel
Aydın Kudat Hakim et-Tirmizi’ye Göre Zahiri ilim, Batıni İlim Bağlamında Tefsir Yöntemi Genel
Zehra Demir Hakîm et-Tirmizî’nin Kıssa Yorumculuğu: Dâvûd’un Hilâfeti Lokman’ın Hikmeti (örneği) Genel
Hilmi Karaağaç İmam Tirmizî’nin Sünen’inde İtikadi Esaslar Genel
Murat Bahar Tirmizî’nin Tâbiûn Dönemi Re’y Tefsirine Yaklaşımı Genel
Sümeyye Aysu Hakim Tirmizi ve Yahya b. Sellam’ın Vücuh ve Nezair İlmine Dair Eserleri ve Mukayeseleri Genel
Muhammet Ali Asar Ebû Îsâ Muhammed Et-Tirmizî’nin Kader Tasavvuru Genel
Kenan Özçelik Ahmed b. Şeyh Tâcülârifîn’in Şemâil Tercümesi Genel
Ahmet Şehit Tuna Dua Ayetleri Bağlamında Hakîm Tirmizî’nin Nevâdiru’l-Usûl Adlı Eserinde İstişhad Metodu Genel
Halil Şimşek Tefsir Literatüründe Yeni Bir Kayıp Halkanın Keşfi: Hakîm et-Tirmizî ve Tefsiri Genel
Muhsin Düğeroğlu İmâm Tirmizî ve Delâilü’n-Nübüvve Genel
Musa Eşit Tirmizî’de Hadis ve Amel -Şâfiî Referansları Örneğinde- Genel
Hasan Küçükosman Hakîm et-Tirmizî’nin Hadis Hocaları Genel
Abdurrahim Bilik Hakîm et-Tirmizî’nin (320/932) Fıkhî Hükümleri Ta’lîl Yöntemi Genel
Murat Demirkol Hakim Tirmizî’nin Bilgi Teorisi Genel
Tahsin Yurttaş Tirmizî’nin Eserlerinde Arap Şiirine Dair Rivayetler ve Değerlendirilmesi Genel
Mustafa Özkan İmam-ı Tirmizî’nin Yaşadığı Dönemde Mâverâünnehir Coğrafyasında İlmî Hayat Genel
Mutlu Gül Hakim Tirmizî’ye Ait el-Emsâl mine’l-Kitâb ve’s-Sünne Adlı Eserin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi Genel
Mahmut Demir “Tassavvuf-Şia Etkileşiminde Hakîm Tirmizî Nerde Duruyor? Hakîm’in Sahabe ve Ehl-i Beyt Tasavvuru Çerçevesinde Şiî Düşünceden Etkilenmesinin İmkânı Üzerine” Genel
Hüseyin Akyüz el-Câmiʿu’s-Sahîh Adlı Eser Üzerinden Tirmizî ve Dârimî’nin Hocalık-Talebelik İlişkisini Okumak
Hasan Selek Hanefî Fıkıh Literatürüne el-Câmiu’s-Sahîh’in Kaynaklık Değeri: Mergînânî’nin el-Hidâye’sinde Tirmizî Rivayetleri Genel
Mehmet Emin Özafşar Hakîm-i Tirmizî’de Hadis Yorumu ve Semantik Analiz Metodu Genel
Salih Çift Hakîm et-Tirmizî’nin Tasavvufî Düşünce Tarihindeki Belirleyici Rolü Genel
İlyas Canikli İmam Tirmizî’nin ‘Şemail’indeki Peygamber Tasavvurunun Fizikî Yönü Genel
Aziz Gökçe el-Câmi‘u’ṣ-ṣaḥîḥ’i Bağlamında Tirmizî’nin İlmi Kişiliği Genel
İbrahim Sağlam Tirmizî’nin el-Câmi’us-Sahîh İsimli Eseri Bağlamında Muallak Hadis ve İsnadın Otoritesinin Göreceli Kaybı Genel
Mustafa Kemal Koca Tirmizî’ye Yöneltilen İtirazlar-İbn Kesîr Örneği Genel
Yüksel Salman Hakîm et-Tirmizî’nin Makâsıd Anlayışı “İlelü’l İbâdât” Adlı Eseri Işığında Genel
Enes Temel Emsālü’l-Ḳur’ān Türünün Doğuşu, Gelişimi ve Literatürde Konumlanışı Üzerine Ḥakīm et-Tirmizī’nin Kitābü’l-emsāl’i Bağlamında Bir Değerlendirme Genel
Ahmet Yıldırım Hakîm Et-Tirmizî’de Zühd Kesb İlişkisi Genel
Ferhat Gökçe Klasik Arap Literatüründe Otobiyografi Geleneğinin İlk Yazarı Olarak Hakîm et-Tirmizî Genel