Yorum yok Genel Ahmetsehit

Hakîm Tirmizî’nin muhaddisliği yanında tefsir ilminde de adı anılmaktadır. Kapsamlı olmamakla birlikte Bahru’t-Tefsîr adında bir eseri bulunmakta, bunun haricinde muhtelif alanlarda telif ettiği kitaplarda da zaman zaman ayetlere yer verdiği, istişhâd amaçlı kullandığı görülmektedir. Bu eserlerden bazılarındaki tefsir malzemesi araştırmacılar tarafından tetkik edilerek okuyucuya sunulmuştur. Tirmizî’nin Nevâdiru’l-Usûl adlı eseriyse, içinde hatırı sayılır miktarda ayet ve tefsir malzemesi bulunmasına rağmen, görebildiğimiz kadarıyla tefsir ilmi açısından etraflıca bir çalışmaya konu olmamıştır. Tirmizî bu eserinde birçok ayeti zikretmekte, bunların zaman zaman hadislerle irtibatını sağlamaktadır. Onun asılları yazarken kullandığı hadislerle birlikte bunları destekleyen ayetlere de dikkat çektiği görülmekte olup bildirimizde dua ayetleri bağlamında onun ayet ve hadisleri birlikte zikretmesi ve aralarındaki alakayı veriş biçimi, yorum metodu incelenmeye çalışılacaktır. Konuyu seçerken bu şekilde bir sınırlandırılmaya gidilmesinin sebebi, bildiri metninin sınırlılığı ve tam teşekküllü bir şekilde müfessirin ayetlerle istişhad metodunun ortaya konabilmesinin uzun soluklu ve daha kapsamlı bir çalışma yapmakla mümkün olabileceğini düşünmemizdir. Dua ayetleri bağlamında incelemek istediğimiz ek bir husus, Allah’ın Rasulünün dua ayetleri karşısındaki tutumunun ne olduğu, bizzat kendisine yönelik emir kabilinden olan dua ayetlerini fiiliyata geçirişi ya da önceki Peygamberler veya salih kişilerin duaları karşısında nasıl bir yol izlediğinin müfessir tarafından belirtilip belirtilmediğidir. Ayrıca herhangi bir ayetin muhtelif yerlerde müfessir tarafından zikredilip zikredilmediği meselesi de önem arz etmektedir. Bu tür durumlar incelenerek Tirmizî’nin istişhad metodu ve yorumları paylaşılmaya çalışılacaktır.

    Ahmetsehit Ahmetsehit

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :