Yorum yok Genel zehrademir

Çalışma içerisinde Hakîm et-Tirmizî’nin telif tarzının bir parçası olarak peygamberlere ilişkin olayların yorumlanma biçimi, Hz. Dâvûd ve Lokman özelinde ele alınacaktır. Hakîm ayetlerde sözü edilen birçok peygamber kıssasını gerek tasavvufi düşüncesinin dayanağı olarak gerekse kıssaların içerdiği olay, düşünce ve kavramları müstakil olarak değerlendirerek ele alır. Öyle ki Kur’an’da yer alan kıssaların neredeyse tamamına başta Nevâdirü’l-usûl olmak üzere Hakîm’in eserleri içerisinde rastlamak mümkündür. Hakîm et-Tirmizî Hz. Dâvûd’a hilâfetin, Hz. Lokman’a ise hikmetin verilişini anlatan hâdiseleri birbiriyle ilişkilendirerek sunmaktadır. Açıklamalarında iki peygambere de aynı vazifenin teklif edildiği, her ikisi tarafından hikmet kabul edilirken Lokman’ın hilâfet vazifesini üstlenmemesi üzerinden Hz. Lokman’ın hikmete uygun vasıflarını sayarken Hz. Dâvûd’un hilâfetin gereği olan adaletle hüküm verme kabiliyetine değinir. Bu doğrultuda hilâfet ve hikmet kavramlarının anlamı, hüküm ve şükür ile kurulan irtibatının yönü, Dâvûd’a ve Lokman’a verilişin hazırlayan ortam çalışmasının konusunu teşkil etmektedir. Konunun buradan derinleşen kısmında Hakîm’in hilâfet ve hikmete ilişkin yorumları, tasavvufun telif dönemi yazarlarından Hücvîrî’nin tasavvufi fırkaları bir imam ve kendisine özelleşen bir düşünce/kavram özelinde yazmasına benzer şekilde her bir peygamberin velâyetini bir kelimeyle miras bıraktığı düşünceye kısaca değinilecektir.

    zehrademir zehrademir

    About | Hakkında:
    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında araştırma görevlisi (öyp) olarak bulunmaktayım. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı "Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdirü'l-usûlü: Yöntem ve Yorum" başlıklı doktora çalışmamı sürdürmekteyim.
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :