Yorum yok Genel Sumeyye

          HAKİM TİRMİZİ VE YAHYA B. SELLAM’IN VÜCUH VE NEZAİR İLMİNE DAİR ESERLERİ VE MUKAYESELERİ

 

Kur’an ilimler arasında yer alan ve müfessirin bilmesi gereken ilimler arasında yerini alan “vücuh ve nazâir ilmi”, tefsir ve usulü fıkıhta önemli görülmüş, kavramın ifade ettiği muhtelif anlamların metin içinde taşıdığı anlamı yakalamak açısından kıymetli bulunmuştur. Genel bir kabule göre vücûh, lafzı aynı olup farklı anlamlara gelen kelimeler için kullanılırken; nezâir ise aynı anlamda kullanılan farklı kelimeleri (yani, eş anlamlı kelimeler) için kullanılmıştır. Vücûh ve Nezâir ilmi konusunda hicrî II. Asırdan itibaren özel eserler üretilmiş ve bugüne gelinceye kadar da yüklü miktarda alana ait bir edebiyat oluşmuştur. Bu alanda yazılmış müstakil ilk çalışmayı el-Vücûh ve’n-Nezâir  ismiyle Mukātil b. Süleyman (öl. 150/767) telif etmiştir. Aynı zaman dilimine yakın bir zamanda da Yahya b. Sellam’ın da  et-Tesârif ismiyle bir eser telif ettiği bilinmektedir. Biz bu tebliğimizde sempozyumun üst başlığına uygun olarak vücûh ve nezâir ilmine dair de önemli bir eser kaleme almış olan Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/932)’nin  Tahsîlu nezairi’l- Kur’ân  isimli eserini  değerlendirerek Yahya b. Sellam’ın  çalışmasıyla bir mukayesesini yapacağız. Söz konusu  her iki kitap, erkek dönem vücûh ve nezâir türü çalışmalar açısından önem arz etmektedir.

Tebliğimizde, müelliflerin eserlerinde kaç kelime veya kavramı işledikleri, kavramları seçerken hangi esas ve kriterleri dikkate aldıkları, her iki eserde ortak kullanılan kavramların ne oranda olduğunu irdelemeye çalışacağız. Ayrıca her iki müellifin bu eserlerinin, kendilerinden sonraki müelliflere kaynaklık değeri ne oranda olmuştur? Tebliğimizde bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

    Sumeyye Sumeyye

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :