Yorum yok Genel Dilekoz

Makalede, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen kalp, sadr, fuad ve lübb gibi kavramlar, birer idrak aracı olmaları cihetiyle Tirmîzî’nin tasavvuru ve Beyânü’l-fark isimli eseri aracılığıyla ele alınacaktır.

    Dilekoz Dilekoz

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :