Yorum yok Genel mutlugul

Bildiride Hakim Tirmizî’nin el-Emsâl mi’l-Kitâb ve’s-Sünne isimli eserinin hadis ilmi açısından değerlendirmesi yapılacak, müellifin hadisleri rivayet şekli ve  yorumlamasına değinilecektir. Ayrıca el-Emsâl’de yer alan görüşlerinin Hakim’in eleştiri alan bazı fikirleriyle mukayesesine de değinilmeye çalışılacaktır.

    mutlugul mutlugul

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :