Yorum yok Genel Ibrahimsaglam

Tebliğde; Tirmizî’nin eserindeki muallak hadis kullanma konusuna, bu bağlamda dönemin hadis nakil anlayışına, isnadın göreceli olarak otoritesini kaybetme gerekçelerine değinilecektir. Tebliğin sınırlarını göz önünde tutularak, garîbu’l-hadîs bağlamında el-Câmi’us-Sahîh ‘in sadece filoloji sahasındaki yazılı kaynakları üzerinde durulacaktır.

    Ibrahimsaglam Ibrahimsaglam

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :