Yorum yok Genel MUSTAFA KEMAL

TİRMİZÎ’YE YÖNELTİLEN İTİRAZLAR-İBN KESÎR ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Koca[1]

 

Tirmizî’nin Sünen’i hadis edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Kütüb-i Sitte olarak isimlendirilen en güvenilir hadis koleksiyonunun ilk beş eserinden biri olduğu konusunda herhangi bir ihtilafın bulunmaması da bunun en açık göstergelerinden biridir. Tirmizî, hadislerin ardından tahrîc, cerh-ta’dîl, hadisin sıhhati ve âlimlerin hadisten çıkardığı fıkhî hükümler gibi bazı açıklamalarda bulunmakta ve bu özelliğiyle Kütüb-i Sitte içerisinde temâyüz etmektedir. Söz konusu açıklamalar çok kıymetli olmakla beraber zaman zaman tenkide maruz kaldığı da görülmektedir. Bahse konu açıklamalara tenkid yönelten isimlerden biri de hadis ilmindeki otoritesiyle bilinen Hafız İbn Kesir’dir. İbn Kesir birçok eserinde Tirmizî’nin açıklamalarına tenkitler yöneltiyorsa da özellikle Kur’an tefsiriyle ilgili çalışmasında Tirmizî’ye ve yaptığı açıklamalara yönelik gerek olumlu gerekse de olumsuz birçok değerlendirmede bulunmaktadır. Biz bu çalışmada Hafız İbn Kesir’in Tefsir’i özelinde Tirmizî’ye yönelttiği eleştirileri konu edineceğiz. Söz konusu eleştiriler diğer alimler tarafından da dikkate alınmış kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz bir takım değerlendirmelere uğramıştır. Özellikle Tirmizî şerhlerinden istifade etmek suretiyle İbn Kesir’in söz konusu değerlendirmelerinin hadis uleması katında nasıl mâkes bulduğunu da çalışmada gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.


[1][1] Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim dalı Öğretim Üyesi.

e-posta: el-burusavi@hotmail.com

    MUSTAFA KEMAL MUSTAFA KEMAL

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :